Kadra

W Miejskim Żłobku Wesoła Rybka w Rybniku pracuje wykwalifikowana kadra, posiadająca doświadczenie i kochająca dzieci.

 

Pani Dyrektor dba o całokształt placówki i czuwa nad bezpieczeństwem dzieci i pracowników.

Opiekunowie z wielkim zaangażowaniem tworzą scenariusze zajęć i realizują je, prowadząc ciekawe zajęcia dla dzieci.

Pracownik administracyjny koordynuje wszelkie czynności związane z bezusterkowym funkcjonowaniem żłobka.
Pani logopeda wspomaga rozwój mowy naszych dzieci, poprzez interesujące zabawy.

Pani psycholog wspiera dzieci, rodziców i personel, czuwa by rozwój dzieci przebiegał prawidłowo.

Położna wspiera opiekunów i chętnie bawi się z dziećmi, pilnując by nikomu nie stała się krzywda.

Pani intendentka prowadzi dokumentację finansową dotyczącą żywienia w żłobku oraz sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowanie kuchni, czuwa nad stanem magazynów.

Pani dietetyk liczy kalorie i dba by na talerzu było kolorowo, bardzo chętnie tworzy urozmaicone jadłospisy i czuwa nad dietami dzieci.

Kucharki przygotowują przepyszne posiłki dla dzieci.

Pracownicy obsługi dbają o porządek na salach, korytarzu i w pomieszczeniach biurowych.

Pan konserwator nadzoruje pracę wszystkich urządzeń technicznych i dba o czystość w ogrodzie.

 

 

W naszym żłobku panuje miła i życzliwa atmosfera, a dzieci czują się bezpiecznie i dobrze.

 

Poznaj nas bliżej :)

 

zlobek dyrektor

mgr Aleksandra Bałdyga
Dyrektor Miejskiego Żłobka Wesoła Rybka w Rybniku

 

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji, na kierunku pedagogika, uzyskała tytuł magistra w specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Nauczyciel montessoriański (dyplom propedeutycznego kursu pedagogiki Marii Montessori wydany przez Komisję egzaminacyjną Polskiego Stowarzyszenia Montessori) i arteterapeuta  (certyfikat wydany przez Śląskie Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości).

 

Brała udział w warsztatach metodycznych: Zaczarowany świat papieru (org. Przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM”) oraz w konferencjach m.in.: „Nowe Przestrzenie Edukacji”, „Europejskie Modele Wychowania”, „Edukacja przez słowo, obraz, dźwięk”. Uczestniczyła w szkoleniu: „Żłobki i inne formy opieki nad dziećmi do lat 3 ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru nad takimi placówkami” oraz „Ochrona danych osobowych – podstawy prawne, obowiązki i dokumentacja z uwzględnieniem zmian od 25 maja 2018 r. (RODO)”. Odbyła kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, BHP i P/Pożarowy. Uzyskała zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, zakończonej egzaminem z wynikiem pozytywnym. Otrzymała Certyfikat z uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji "Wszechstronne wspieranie dziecka z trudnościami rozwojowymi w żłobku - Żłobek bez barier". Ukończyła kurs pt.: „Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Kurs dla profesjonalistów.” - przygotowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Brała również udział w kursie pt.: „Bezpieczny i przyjazny żłobek”, organizowany przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Ukończyła warsztaty metodyczne pt.: „Gramy i tańczymy w Przedszkolu” organizowane przez Centrum Edukacji i Rozwoju.

 

Jej doświadczenie w pracy z małymi dziećmi sięga już jubileuszu, bowiem w wieku 15-stu lat rozpoczęła swoją pierwszą miesięczną praktykę w Domu Małego Dziecka jako licealistka pierwszej klasy Liceum Medycznego na kierunku opiekunka dziecięca. Następnie kontynuowała swój zawód opiekunki dziecięcej w Niepublicznym Żłobku Montessori  - Skrzat w Rybniku, gdzie przepracowała 22 lata.

 

Podczas swojej kariery zawodowej nie próżnowała. Z czasem bierne słuchanie wykładów na konferencjach przestało jej wystarczać, dlatego zaczęła czynnie w nich uczestniczyć. Występowała z tematami związanymi ze wspomaganiem rozwoju małych dzieci i dzięki takiemu zaangażowaniu ma na swoim koncie kilka publikacji:

 

 

mgr Aleksandra Bałdyga od 1.11.2017 r. pełni funkcję dyrektora Miejskiego Żłobka Wesoła Rybka. Pracę dyrektora traktuje jako wyzwanie, które pozwoli jej przekazać praktyczną wiedzę pracownikom, podzielić się zdobytym doświadczeniem i organizować zajęcia w sposób właściwy i uporządkowany, kierując się rozwojem i bezpieczeństwem dzieci. Zdaje sobie sprawę z ponoszenia odpowiedzialności za całokształt funkcjonowania placówki, gwarancję należytej opieki jak i zarządzania placówką zgodnie z określonymi przepisami i ustawami.

 

Ma świadomość szczególnej złożoności cech statusu dyrektora, bowiem występuje on w różnych rolach. To nie tylko przełożony dla pracowników i wychowawca dzieci, ale również gospodarz odpowiedzialny za finanse i stan majątku placówki, którą reprezentuje na zewnątrz.

 

Jest osobą pogodną, życzliwą i uśmiechniętą. Kocha dzieci, lubi pracować, wyznacza sobie konkretne cele zawodowe i konsekwentnie je realizuje. Jest otwarta na nowe pomysły, personel wie, że może z nią porozmawiać o wszystkim.

 

 


 


kadra smolkamgr Sabina Smołka -
opiekunka, pielęgniarka

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie – Filia w Katowicach o specjalności wczesnoszkolna pedagogika zintegrowana. Z pierwszego zawodu pielęgniarka, absolwentka Liceum Medycznego w Bytomiu. Dodatkowo ukończyła kurs komputerowy, warsztaty biznesu i wolnej przedsiębiorczości. Odbyła kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, BHP i P/Pożarowy. Jest osobą pogodną, odpowiedzialną, zorganizowaną, posiada łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich.

 

 

 

 

 


kadra siarkowskaLic. Agnieszka Siarkowska -
położna

Jest absolwentką studiów licencjackich na kierunku położnictwo. Posiada siedmioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi od noworodka do lat 3 roku życia. Pracowała jako opiekun dziecięcy w żłobkach oraz w czasie studiów jako niania trojaczek.
Ukończyła warsztaty muzyczno-taneczne: „Magiczne dźwięki piosenki” oraz kurs pierwszej pomocy przedmedycznej i szkolenie BHP.
Jej celem jest dalsze kształcenie się w tym kierunku i udział w kursach chcąc pogłębić swoją wiedzę w zakresie pracy z dziećmi.
Jest osobą opiekuńczą, troskliwą i empatyczną. Możliwość obserwacji rozwoju dzieci oraz zdobywania przez nie nowych umiejętności jest dla niej interesującym doświadczeniem. Praca z dziećmi i współpraca z ich rodzicami sprawia jej przyjemność i daje satysfakcję.
Prywatnie jest mamą rocznych bliźniaczek. Wolny czas spędza najchętniej na wspólnych wycieczkach poza miasto.

 

 


kadra edyta wieczorekmgr Edyta Wieczorek -
opiekunka, wychowawca grupy czerwone rybki

Jej droga edukacyjna w zdobyciu zawodu rozpoczęła się maturą, którą zdała w 1995 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Rydułtowach. Przez kolejne 2 lata uczyła się w Policealnej Szkole Zawodowej na kierunku - Terapeuta Zajęciowy. Ta szkoła zainspirowała ją, by dalej pogłębiać wiedzę. W latach 1997-2000 zaocznie studiowała w Kolegium Nauczycielskim w Gliwicach i uzyskała tytuł licencjata pedagogiki specjalnej w zakresie oligofrenopedagogiki. Po 9 latach zdecydowała się uzupełnić swoje wykształcenie i podjęła studia magisterskie na Uniwersytecie Opolskim.  W lipcu 2011 roku uzyskała tytuł magistra pedagogiki o specjalności  Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym. Zdobycie tego wykształcenia pozwoliło jej na podjęcie pracy w przedszkolu, najpierw jako pomoc nauczyciela w najmłodszej grupie, a później jako nauczyciel wspomagający w grupie integracyjnej. Odbyła kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, BHP i P/Pożarowy. Praca z małymi dziećmi daje jej dużo satysfakcji, cieszy się, że może pracować w swoim wyuczonym zawodzie. Kieruje się indywidualnym podejściem do dziecka.  Preferuje  zajęcia ruchowe połączone z muzyką i śpiewem oraz  wierszyki z pokazywaniem. Ukończyła warsztaty metodyczne pt.: „Gramy i tańczymy w Przedszkolu” organizowane przez Centrum Edukacji i Rozwoju.

 

kadra agnieszka wieczorekmgr Agnieszka Wieczorek - opiekunka, wychowawca grupy niebieskie rybki

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie na kierunku: Pedagogika Resocjalizacyjna  oraz Studia Podyplomowe o kierunku: Zintegrowane nauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne. Posiada Certyfikat ukończenia kursu z zakresu pierwszej pomocy i podstawowych zabiegów resuscytacji, BHP i P- Pożarowy. Jest osobą otwartą, łatwo nawiązującą kontakt z dziećmi. Można powiedzieć, że rozumie się z dziećmi bez słów. Pani Agnieszka jest osobą kreatywną, z głową pełną pomysłów. Specjalizuje się w pedagogice polisensorycznej, często wykorzystuje tę metodę w codziennej pracy z dziećmi. Przebywanie z dziećmi daje jej ogromną radość i satysfakcję, powtarza za Korczakiem, że kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.  Najważniejsze w jej pracy jest to, aby dziecko czuło się szczęśliwe, spełnione i docenione. Chce, aby każde dziecko było traktowane indywidualnie i  miało szansę na jak najlepszy rozwój. Ukończyła warsztaty metodyczne pt.: „Gramy i tańczymy w Przedszkolu” organizowane przez Centrum Edukacji i Rozwoju.

 

 

kadra antonina soltysikmgr Antonina Sołtysik - opiekunka, wychowawca grupy zielone rybki

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukończyła kierunek o specjalności Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza. Dodatkowo odbyła szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna, kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, BHP i  P- Pożarowy. Jest osobą uśmiechniętą, odpowiedzialną oraz sumienną, a praca z dziećmi sprawia jej wiele radości. W pracy wykorzystuje wiedzę, którą zdobyła podczas studiów oraz umiejętności nabyte w czasie trwania praktyk w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, jak i w pracy w Punkcie Opieki Dziennej w Rybniku. Głównym celem jej pracy jest dobro dziecka oraz indywidualne podejście do każdego wychowanka. Zależy jej na współpracy, zaufaniu oraz zrozumieniu, których efektem będzie stworzenie spójnego środowiska wychowawczego. Ukończyła warsztaty metodyczne pt.: „Gramy i tańczymy w Przedszkolu” organizowane przez Centrum Edukacji i Rozwoju.

 

 

 

 

kadra Edyta Płusamgr Edyta Płusa - wychowawca grupy żółte rybki

Absolwentka Uniwersytetu  Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach o kierunku: Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną.Ukończyła kurs z zakresu pierwszej pomocy i podstawowych zabiegów resuscytacji, BHP i P-Pożarowy. Dotychczas swoje umiejętności pedagogiczne rozwijała pracując w Niepublicznym Anglojęzycznym Przedszkolu „Hula-Hop” w Zalesiu Górnym oraz w Niepublicznym Anglojęzycznym Przedszkolu Motessori „Bajtuś 3” w Rybniku. Zdobyte umiejętności utwierdziły ją w przekonaniu, że praca z dziećmi jest nie tylko obraną  ścieżką rozwoju zawodowego, ale także pasją, przynoszącą jej wiele radości i satysfakcji. Kocha dzieci. Jestem osobą kreatywną, uczuciową i konsekwentną, która szybko nawiązuje dobry kontakt z dziećmi. Potrafi zaabsorbować czas tak, aby każda chwila spędzona z dziećmi ukazywała uśmiech i zadowolenie, bo „Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat”. Dokłada wszelkich starań, aby dzieciom prawidłowo przekazywać  wartości i zasady etyczne już od wczesnego dzieciństwa. Uważa, że w procesie wychowania potrzebna jest muzyka i ruch, która towarzyszy jej każdego dnia. Ukończyła warsztaty metodyczne pt.: „Gramy i tańczymy w Przedszkolu” organizowane przez Centrum Edukacji i Rozwoju.

 

kadra patrycja uryszekmgr Patrycja Uryszek - opiekunka

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika o specjalności Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza. Dodatkowo odbyła szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna, kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, BHP i  P- Pożarowy.  Doświadczenia nabyła pracując w Punkcie Opieki Dziennej, gdzie zajmowała się dziećmi od 1 do 3 roku życia.  Pragnie, aby maluchy przebywając w żłobku spędzały czas na radosnej zabawie w bezpiecznym i ciepłym miejscu. Do każdego wychowanka podchodzi indywidualnie. Praca z dziećmi daje jej wiele radości i poczucie spełnienia. Jest przede wszystkim osobą miłą, sumienną i odpowiedzialną. W wolnych chwilach lubi pływać, jeździć na rowerze oraz czytać książki. Ukończyła warsztaty metodyczne pt.: „Gramy i tańczymy w Przedszkolu” organizowane przez Centrum Edukacji i Rozwoju.

 

 

 

 

kadra anna kuczeramgr Anna Kuczera - opiekunka

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie  Śląskim w Katowicach o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Pisząc pracę magisterską prowadziła badania eksperymentalne dotyczące wpływu muzyki klasycznej na twórczą aktywność plastyczną małych dzieci. Zebrane wyniki potwierdziły korzystny wpływ muzyki co objawiało się twórczymi pracami plastycznymi. W swojej pracy w Miejskim Żłobku Wesoła Rybka w Rybniku wykorzystuje ten element stymulacji twórczego rozwoju plastycznego. Ukończone studia pozwoliły jej nie tylko na zdobycie wiedzy teoretycznej niezbędnej do zawodu opiekunki i nauczycielki, ale również umożliwiły odbywanie praktyk w przedszkolach i szkołach podstawowych. Dodatkowo ukończyła kurs BHP i P-Poż. Zdobyła certyfikat pierwszej pomocy przedmedycznej. Praca z dziećmi sprawia jej wielką radość i możliwość spełnienia zawodowego. Jest pogodną, zawsze uśmiechniętą i ciepłą osobą. Praca z małymi dziećmi jest dla niej pasją. Ukończyła warsztaty metodyczne pt.: „Gramy i tańczymy w Przedszkolu” organizowane przez Centrum Edukacji i Rozwoju.

 

 

kadra marlena marekmgr Marlena Marek- opiekunka

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, gdzie ukończyła kierunek Edukacja elementarna ze specjalnością terapia psychopedagogiczna. Praca w punkcie przedszkolnym, wolontariat w przedszkolu oraz liczne praktyki zawodowe pozwoliły jej na zdobycie cennego doświadczenia w pracy z dziećmi. Dodatkowo ukończyła kurs I Stopnia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, BHP i P – Pożarowy. Jest osobą ciepłą, życzliwą, uśmiechniętą i empatyczną. Dobro wychowanków oraz indywidualne podejście do każdego dziecka są dla niej sprawą priorytetową podczas wykonywania codziennych obowiązków zawodowych. Praca z najmłodszymi sprawia jej wiele radości i satysfakcji. Ukończyła warsztaty metodyczne pt.: „Gramy i tańczymy w Przedszkolu” organizowane przez Centrum Edukacji i Rozwoju.

 

 

 

kadra swiadermgr Wioletta Świąder - opiekunka

Ukończyła studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i  uzyskała  tytuł magistra teologii z przygotowaniem pedagogicznym. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała na praktykach zawodowych oraz jako nauczyciel religii w Szkole Podstawowej w Skorczycach.
Ukończyła kurs uzupełniający dla opiekuna w żłobku, kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, kurs BHP. Jest osobą wrażliwą, kreatywną, sumienną. Kocha dzieci, a praca z nimi daje jej wiele radości. Uważa, że w przekazywaniu wiedzy maluchom, najlepiej sprawdza się połączenie nauki z zabawą. W swojej codziennej pracy z najmłodszymi, stara się dbać należycie o ich harmonijny rozwój, a do każdego dziecka podchodzi indywidualnie.

 

 

 

 

 

kadra elzbieta dudziaklic. Elżbieta Dudziak - opiekunka, biomasażysta

Pedagog i biomasażysta z elementami fizjoterapii. Opiekunka środowiskowa. Potrafi poprzez masaż zredukować różnego rodzaju bóle występujące u dzieci. Lubi pracować metodą Weroniki Sherborne. Zdobyła Certyfikat Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, ukończyła kurs BHP i P-Pożarowy. Doświadczenie w pracy z małymi dziećmi zdobyła na praktykach w przedszkolu „Bim Bam” oraz w Domu Małego Dziecka w Rybniku, gdzie przez dwa lata pracowała jako wolontariuszka. Jest osobą wrażliwą i troskliwą wobec drugiego człowieka. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem i jest otwarta na zdobywanie nowych umiejętności w pracy z dziećmi. Ukończyła warsztaty metodyczne pt.: „Gramy i tańczymy w Przedszkolu” organizowane przez Centrum Edukacji i Rozwoju.

 

 

 

 

kadra sabina brzezinalic.Sabina Brzezina - opiekunka

Absolwentka Wyższej Szkoły o kierunku Pedagogika Społeczna. Posiada ukończony kurs BHP oraz Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Doświadczenie w pracy z małymi dziećmi zdobywała pracując jako wolontariuszka w Domu Małego Dziecka. Jest osobą energiczną, uśmiechniętą i komunikatywną. Praca z dziećmi daje jej satysfakcję oraz mobilizuje do dalszego kształcenia w tym kierunku. Ukończyła warsztaty metodyczne pt.: „Gramy i tańczymy w Przedszkolu” organizowane przez Centrum Edukacji i Rozwoju.

 

 

 

 

 

 

kadra anna jaskolic. Anna Jaśko - opiekunka

Jest absolwentką Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, gdzie ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika opiekuńczo- socjalna. W trakcie studiów odbyła praktyki w szkole podstawowej w świetlicy szkolnej, w gimnazjum z oddziałami integracyjnymi, a także w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żorach oraz w Domu Pomocy Społecznej w Rybniku. Zdobyła certyfikat „Pierwszej pomocy przedmedycznej” oraz odbyła szkolenie z BHP. Praca z dziećmi daje jej dużo satysfakcji. Głównym priorytetem jest dla niej bezpieczeństwo oraz dobro dzieci a także dbanie o ich indywidualny rozwój. Prywatnie jest matką trójki małych dzieci w tym bliźniąt. Dzięki temu zdobyła doświadczenie w opiece , wychowaniu oraz wspomaganiu ich rozwoju. Jest osobą cierpliwą , empatyczną i komunikatywną. Ukończyła warsztaty metodyczne pt.: „Gramy i tańczymy w Przedszkolu” organizowane przez Centrum Edukacji i Rozwoju.

 

 

 

kadra jedrzejeklic. Aneta Jędrzejek - opiekunka

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną. Doświadczenie w pracy z małymi dziećmi zdobyła odbywając staż w Domu Dziecka w Rybniku oraz praktykę w Stowarzyszeniu 17-tka. Praca z dziećmi daje jej ogromną satysfakcję zarówno zawodową jak i osobistą. Potrafi łatwo nawiązywać kontakty z dziećmi. Jest osobą cierpliwą, pogodną i odpowiedzialną. Odbyła szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej oraz szkolenie BHP i P-poż. Ukończyła warsztaty metodyczne pt.: „Gramy i tańczymy w Przedszkolu” organizowane przez Centrum Edukacji i Rozwoju.

 

 

 

 

 

 

kadra hanna zawadzkaHanna Zawadzka - opiekunka, fizjoterapeuta

Posiada wykształcenie medyczne z zakresu opieki nad dziećmi oraz rehabilitacji. Ukończyła Liceum Medyczne w Rybniku, wydział opiekunek dziecięcych. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała w rybnickich żłobkach: Skrzat, Kajtuś i Stokrotka oraz w Ośrodku Wsparcia Dziennego. Następnie ukończyła z wyróżnieniem Medyczne Studium - Wydział Fizjoterapii, gdzie uzyskała wiedzę oraz umiejętności praktyczne z dziedziny kinezyterapii, fizykoterapii i masażu leczniczego. Posiada kwalifikacje do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej z dziećmi oraz prewencji wad postawy. Praktyczne umiejętności w tym zakresie zdobyła w rybnickiej Szkole Życia oraz Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla dzieci im. Jana Pawła II. Bogate doświadczenie z fizjoterapii nabywała pracując w nadmorskich ośrodkach rehabilitacyjnych w Gąskach i Sarbinowie. W Jarosławcu prowadziła zajęcia kinezyterapeutyczne (indywidualne oraz grupowe) z dziećmi z dysfunkcjami ruchowymi. Pracowała też w Polskim Czerwonym Krzyżu w Rybniku jako rehabilitantka dojeżdżająca do pacjenta w domu. Ukończyła Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, Bhp, P-pożarowy oraz kurs komputerowy. Cierpliwa opiekunka oraz solidna rehabilitantka, która czuwa nad harmonijnym rozwojem motorycznym dzieci. Jest osobą bardzo wrażliwą i empatyczną, która od zawsze chciała pracować z dziećmi. Ukończyła warsztaty metodyczne pt.: „Gramy i tańczymy w Przedszkolu” organizowane przez Centrum Edukacji i Rozwoju.

 

kadra anna kielerAnna Kieler - opiekunka, fizjoterapeuta

Ukończyła Liceum Medyczne im. Dr Feliksa Białego w Rybniku wydział opiekunek dziecięcych oraz jest absolwentem Medycznego Studium Zawodowego wydział Fizjoterapii. Doświadczenie i umiejętność w pracy z małymi dziećmi zdobyła na wielomiesięcznych praktykach w żłobkach na terenie Rybnika  oraz Domu Małego Dziecka. Jako fizjoterapeutka posiada wiedzę między innymi  z zakresu anatomii i prawidłowego rozwoju dzieci oraz umiejętności praktyczne z kinezyterapii , fizykoterapii i masażu leczniczego. Posiada kwalifikacje do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej oraz prewencji wad postawy. Praca z dziećmi jest dla niej fascynująca i sprawia  wiele radości. Uśmiech na twarzach i możliwość rozwoju indywidualnych cech i zainteresowań dzieci jest dla niej najważniejsza.