Bezpieczeństwo

1.
Wnaszej placówce wprowadzone zostały Standardy  Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem zapewniające im bezpieczeństwo.


Wdokumencie Standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem znajdują się:

  • procedury zgłaszania podejrzeń oraz podejmowania interwencji, które określają krok po kroku, jakie działanie należy podjąć w sytuacji zaniedbania dziecka oraz krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony osób obcych, członków rodziny oraz personelu placówki,
  • zasady ochrony danych osobowych dziecka, które określają sposób przechowywania i udostępniania informacji o dziecku oraz zasady ochrony wizerunku dziecka, które określają sposób jego utrwalania i udostępniania
  • zasady bezpiecznych relacji na linii personel placówki - dziecko, określające jakie zachowania są niedozwolone w kontakcie z dzieckiem.

Cały personel placówki, w tym wolontariusze, stażyści oraz praktykanci znają treść dokumentu Standardów Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem. Zapisy zawarte w dokumencie obowiązują wszystkich członków personelu placówki, w tym wolontariuszy, stażystów oraz praktykantów. Dyrektor/kierownik placówki wyznaczył osobę (osoby) odpowiedzialną (odpowiedzialne) za monitoring realizacji standardów i rolę oraz jej zadania.

 

2.
Nasza placówka monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.


Rekrutacja pracowników w placówce odbywa się według zasad, które obejmują ocenę merytorycznego przygotowania kandydatów do pracy z dziećmi. Wobec wszystkich pracowników pozyskujemy informacje z Krajowego Rejestru Karnego o pracownikach oraz zaświadczenia przedłożone przez nich o niekaralności z Sądu Okręgowego. Dokonujemy weryfikacji kandydata w rejestrach karnych w trybie oraz w zakresie rozszerzonym w trybie art.21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz.U.2023.1304).

 

3.
Nasza placówka zapewnia swoim pracownikom edukację w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia.

 

Rozpoczynając pracę w placówce cały personel, w tym wolontariusze, stażyści oraz praktykanci przechodzą szkolenie w zakresie ochrony dzieci obejmujące zapoznanie z obowiązującymi w placówce standardami ochrony dzieci. Wszyscy członkowie personelu placówki zostali przeszkoleni w zakresie rozpoznawania czynników oraz identyfikacji symptomów krzywdzenia dzieci. Wszyscy członkowie personelu placówki zostali przeszkoleni w zakresie odpowiedzialności prawnej pracowników placówki, zobowiązanych do podejmowania interwencji. Pracownicy placówki mają łatwy dostęp do danych kontaktowych lokalnych placówek, które zajmują się ochroną dzieci oraz zapewniają pomoc w nagłych wypadkach (policja, sąd rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, ośrodek pomocy społecznej, placówki ochrony zdrowia).

 

4.
Nasza placówka oferuje rodzicom/opiekunom edukację w zakresie wychowania dzieci bez przemocy oraz ochrony ich przed przemocą i wykorzystywaniem.


Wnaszej placówce znajduje się tablica dla rodziców/opiekunów dzieci, na której zamieszczane są przydatne informacje na temat:

  • wychowania dzieci bez przemocy,
  • ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem,
  • możliwości podnoszenia umiejętności wychowawczych,
  • danych kontaktowych placówek zapewniających pomoc i opiekę w trudnych sytuacjach życiowych.

Wszyscy rodzice zostali zapoznani z obowiązującymi w placówce Standardami Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem.

 

5.
Nasza placówka monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi zasadami ochrony dzieci.

 

Przyjęte zasady i realizowane praktyki ochrony dzieci są weryfikowane - przynajmniej raz na rok. W ramach monitoringu zasad i praktyk ochrony dzieci placówka konsultuje się z rodzicami/opiekunami dzieci.

 

6.
W placówce została opracowana wersja skrócona Standardów Ochrony Małoletnich przed Krzywdzeniem , przeznaczona dla dzieci, która stanowi własność intelektualną i artystyczną Zespołu Żłobków Miejskich w Rybniku.

 

 

 

   Sprawozdanie z konkursu Bezpieczny i przyjazny żłobek (236 KB, PDF)

 

certyfikat bezpieczny i przyjazny zlobek

 

STANDARDY OCHRONY DZIECI PRZED KRZTYWDZENIEM W ZŻM W RYBNIKU    (9012 KB, PDF)

 

STANDARDY OCHRONY DZIECI PRZED KRZTYWDZENIEM W ZŻM W RYBNIKU - SKRÓCONA WERSJA DLA DZIECI    (1131 KB, PDF)