Psycholog

Psycholog obejmuje wsparciem dzieci, rodziców i personel Zespołu Żłobków Miejskich w Rybniku.

Zadania psychologa:

  1. Współpraca z dyrektorem Zespołu Żłobków w zakresie sposobu realizacji powierzonych zadań oraz prowadzonej przez placówkę całości pracy opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnej.
  2. Współtworzenie kultury i właściwego klimatu emocjonalnego placówki, wspieranie dyrektora podczas rozwiązywania ewentualnych konfliktów pracowniczych i ewentualnych konfliktów z rodzicami.
  3. Wspieranie kadry opiekuńczej umożliwiające rozpoznawanie indywidualnych możliwości dzieci oraz dobór form i metod opiekuńczo-wychowawczych zapewniających dzieciom optymalne warunki rozwoju.
  4. Prowadzenie w miarę potrzeb konsultacji dla rodziców poszerzających ich wiedzę z zakresu rozwoju i wychowania dziecka, wspomaganie ich w procesie rozpoznawania potrzeb dziecka i pomoc w doborze właściwych metod wychowawczych.
  5. Zapoznawanie pracowników Zespołu Żłobków z fachową literaturą psychologiczno-pedagogiczną oraz inspirowanie do dzielenia się własnymi doświadczeniami.
  6. Bieżąca współpraca i wsparcie merytoryczne dzieci i kadry w Zespołu Żłobków zgodnie z powierzonymi lokalizacjami.
  7. Budowanie i promowanie pozytywnego wizerunku Zespołu Żłobków Miejskich w Rybniku.