Przedłużenie obowiązujących obostrzeń - informacja

Szanowni Państwo, Szanowni Rodzice,

 

w związku z przedłużeniem przez Rząd obowiązujących obostrzeń do dnia 18 kwietnia br., informuję, że wciąż aktualne jest rozporządzenie MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Linki do rozporządzeń:

 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/560

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/653

 

W tym okresie opieka w żłobku zapewniona będzie dla osób zatrudnionych w:

 • podmiotach wykonujących działalność leczniczą, 
 • realizujących  zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego
 • realizujących  zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publicznych
 • wykonują działania ratownicze,
 • w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), 
 • w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
 • w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Rodzice chcący skorzystać z usług naszego zespołu zgodnie z w/w rozporządzeniem zobowiązani są do uprzedniego złożenia wniosku w sekretariacie siedziby głównej zespołu ul. Orzepowicka 23, 44-217 Rybnik, w godzinach 7:00-14:00. 

W pozostałych godzinach dokumenty można pozostawić w skrzynce na listy umieszczonej obok furki przy siedzibie głównej. Przy czym pozostawione po 14:00 rejestrowane będą następnego dnia. Brama wjazdowa pod siedzibą główną pozostaje otwarta od 5:30 do 19:00.

 

Z wyrazami szacunku
Aleksandra Bałdyga Dyrektor ZŻM

 

Wniosek  (DOC, 17 KB)

Wniosek  (PDF, 49 KB)